Metropolitan Hotel

Metropolitan Hotel

Hotels

Metropolitan Hotel - Tokyo Ikebukuro - Japan


Architekten: Arch. Kanko Kikaku Sekkeisha